طراحی انواع مدارات الکترونیکی توسط کارشناسان مجرب  همراه با ارائه پیش فاکتور هزینه تمام شده طراحی و تولید محصول نهایی .