در این مجموعه امکان اجرا و پیاده سازی مدول های الکترونیکی که اغلب توسط سازندگان خارج از کشور تولید گردیده نیز مهیا می باشد .